Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Uusia ulottuvuuksia opetukseen

Sápmi Miehtá -hanke järjesti kuluneen kevään aikana opettajille ja opetushenkilöstölle suunnatun Etäopetuksen perusteet -koulutuksen. Koulutuksen lähtökohtana oli tarjota opettajille ajantasaista tietoa tämän päivän ohjelmistoista ja menetelmistä, joiden avulla opettaja  pystyy monipuolistamaan opetustaan ja tuomaan opetukseensa uudenlaisia ulottuvuuksia. Koulutuksen järjestämisessä ja suunnittelussa olivat mukana myös Lapin Ammattikorkeakoulusta Marko Mehtälä ja Anu Pruikkonen.

 

Koulutuksen sisältö oli jaettu omiin itsenäisiin moduuleihinsa, jolloin osallistujat pystyivät valitsemaan itseään kiinnostavat aiheet. Koulutuksen aiheina oli mm. verkko-opetus ja erilaiset tavat verkko-opetuksen toteuttamiseen, mobiililaitteet, pilvipalvelut, tekijänoikeudet sekä yhteisölliset työkalut. Koulutus järjestettiin etäluentoina sekä itsenäisesti suoritettavina osiona. Etäluennoissa käytettiin iLinc-etäopetusjärjestelmää, joka on ollut käytössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa jo yli seitsemän vuotta. Luennot nauhoitettiin, jolloin osallistujat pystyivät katsomaan luentojen sisällöt luentonauhoitteilta. Vaikka osallistujat pystyivät valitsemaan vain itseään kiinnostavat moduulit, monet suorittivat koulutuksen kaikki osiot.

 

Oppimispäiväkirja oman oppimisen tukena

Koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle luotiin oma oppimispäiväkirja, johon oli pääsy myös kouluttajilla. Tarkoituksena oli, että jokainen osallistuja kommentoi oppimispäiväkirjaan luentojen aiheita ja sisältöjä sekä esittää sitä kautta mahdollisia kysymyksiä, joita aihe on herättänyt. Kouluttajat seurasivat aktiivisesti osallistujien luentopäiväkirjoja ja kommentoivat tarpeen vaatiessa esille tulleita huomioita ja kysymyksiä. Oppimispäiväkirjan lisäksi käytössä olivat Moodle-oppimisalustan keskustelualueet, joiden kautta osallistujat pystyivät esittämään kysymyksiä ja saamaan apua ongelmiinsa.

 

Käytännön harjoittelu

Koulutuksen luennot olivat yleisluentoja, joihin sisältyi käytännön harjoitteluosuus erillisenä kokoontumisena. Harjoitustuokion aikana osallistujat pääsivät kokeilemaan käytännössä mm. virtuaaliluokan hallintaa opettajan roolissa sekä Google Drive -pilvipalvelua. Kurssin loppuharjoituksena jokainen osallistuja piti oman lyhyen verkko-opetustuokionsa, jossa esitteli laatimaansa nettiopetustuokiota ja sen käytännön toteutusta tai oppimisalustalle rakentamaansa kokonaisuutta. Verkko-opetustuokion aikana osallistujat saivat samalla mahdollisuuden hyödyntää käytännössä kaikkia kurssilla oppimiansa asioita.

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kouluttajien kokemuksia

Koulutukseen osallistujat olivat hyvin motivoituneita ja innokkaita kokeilijoita. Joillekin etäopetus oli tuttua jo ennestään, osalle koulutuksessa tuli paljon uutta asiaa. Oli mukava seurata osallistujia ja huomata heidän saavan samoja ahaa-tuntemuksia ja Pandoran lipas aukeaa -kokemuksia kuin mitä itsekin aikoinaan koki sukeltaessaan virtuaaliopetuksen maailmaan. Koulutuksessa mukana olleiden kommenteista ja keskusteluista sekä luentopäiväkirjojen välityksellä sai käsityksen, että koulutus palveli osallistujiaan. Parhaiten koulutuksen lopputuntemuksia sopii kuvaamaan erään luentopalautteen vastaus: “Osui ja upposi”. Tuntui, että etäopetuksen mahdollisuudet aukenivat monelle, eikä vain opetuskäytön suhteen vaan yleisemminkin sekä työhön että esimerkiksi harrastustoimintaankin liittyen. Tärkeintä antia kouluttajalle olivat hyvät keskustelut luentopäiväkirjojen sivuilla sekä se, että aina koulutuksen aikana oppii jotakin uutta itsekin. Monia hyviä vinkkejä sai omankin opetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Nykyään tietotekniikalla on yhä suurempi rooli päivittäisessä opetustyössä, mutta yleensä omatoiminen opettelu ja sovelluksiin tutustuminen vie aikaa ja resursseja. Tämän kaltainen koulutus tarjoaa perustiedot opettajalle tämän päivän menetelmistä ja välineistä, joita opettajat voivat omassa työssään hyödyntää. Mukavinta oli huomata, että osallistujat olivat aktiivisesti mukana ja huomasivat monien uusien välineiden tarjoamat mahdollisuudet omassa työssään. Myös osallistujien palautteissa tuli esille opettajien tarve tämän kaltaisille koulutuksille.

Tietotekniikka monipuolistuu koko ajan ja tulee enemmän sovelluksia ja välineitä, joiden käyttöönottoon tarvitaan jatkossakin koulutusta ja opastusta. Monissa kouluissa tilanne on se, että opettajat eivät saa koulun toimesta tarpeeksi tietoa uusista mahdollisuuksista. Jatkossakin olisi tärkeää järjestää mahdollisuus  saada koulutuksia opettajille oman työnsä tehostamiseen ja monipuolistamiseen.

 

 

Kiitokset Lapin ammattikorkeakoulusta Anu Pruikkoselle ja Marko Mehtälälle hyvästä yhteistyöstä!

 

Sápmi Miehtá -hankkeen työntekijät jäävät nyt kesälomalle ja palaavat työn ääreen taas elokuussa.

Hyvää kesää! Terveisin Unni, Ellen ja Tero

Mainokset

Kevätkuulumisia

Sápmi Miehtá- hankkeen viimeinen vuosi on vauhdissa. Vuosi käynnistyi henkilöstömuutosten värittämänä, Eeva-Liisa jäi virkavapaalle tammikuussa ja minä jatkan sitten projektin puikoissa syksyyn 2013 asti. Olin mukana loppuvuodesta 2012 toteutetussa itsearviointityöpajassa ja se toimi kyllä hienosti myös perehdytyksenä hankkeeseen.

Tänä vuonna hankkeessa julkaistaan Lapin maakuntamuseon ja Saamelaismuseo Siidan verkkonäyttelyt. Hankkeen näkökulmasta näyttelyt ovat tervetullut lisä saamen kielten virtuaaliopettajien oppituntien rikastamiseen. Hankkeen myötä myös museoiden henkilöstö oppii rakentamaan virtuaalinäyttelyitä, joita tulee tulevaisuudessa toivottavasti enemmän.

Sekä Lapin yliopistossa että Oulun yliopiston Giellagaksessa pidetään yhä enemmän kokouksia erilaisilla etäkokousvälineillä. Tämän kevään aikana olemme yhdessä työstäneet henkilökunnan käyttöön ohjetta onnistuneen etäkokouksen pitämiseksi. Kirjallisen ohjeen tueksi järjestämme alkusyksystä etävälineiden käyttökoulutuksen henkilökunnalle.

Syksyllä on luvassa hankkeen toimijoille koulutusta myös etäopetuksen monimuotoiseen maailmaan. Koulutus tulee sisältämään menetelmäkoulutuksia erilaisten etäopetusvälineiden  ja –menetelmien hallintaan sekä hankkeen aikana kerättyjen hyvien käytänteiden jakamista.

Virtuaalikoulussa on aloittanut tänä keväänä lisäkseni kaksi uutta työntekijää. Osallistuimme kaikki kolme ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan ITK- konferenssiin. Konferenssin valtava tarjonta vaikutti ensikertalaisesta jopa liiankin runsaalta. Oli haasteellista tehdä itselle sujuva konferenssiohjelma ja yrittää vielä tutustua laajaan näyttelytarjontaan. Tulevaisuus pelissä- teemalla pidetty konferenssi antoi kuitenkin jokaiselle meistä ideoita ja vinkkejä oman työn tueksi. Seuraavalla kerralla osaamme jo suunnitella oman konferenssiohjelman vielä antoisammaksi.

Pohjoissaamen virtuaaliopinnot ovat tältä keväältä juuri päättyneet, mutta inarin saamen 2 ov – kurssilaiset vasta aloittivat kuukauden opintorupeaman. Inarin saamen kurssille oli tänä keväänä ennätysmäärä hakijoita! Hakuaika tulevan syksyn pohjoissaamen perus- ja keskitason kursseille alkaa kohta, seuraa nettisivujamme! Kuva

Saamen opetus edistyy Rovaniemellä – oppilasmäärä kolminkertaistui kuluvana kouluvuonna

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Sápmi Miehtá -hanke on mukana Rovaniemen saamen kielen etäopetuksen kehittämistyössä. Hankkeesta saadaan tukea saamen kielen etäopetuksen menetelmien kehittämiseen ja opettajien osaamisen lisäämiseen. Etäopetuksen onnistumisen näkökulmasta on merkittävää se, että opetustyötä tuetaan sekä teknisesti että pedagogisesti. Lisäksi opettajien välisen vertaistuen järjestäminen on tärkeää etenkin tilanteissa, joissa opettaja on ensimmäistä kertaa etäopetustyössä.

Saamen kielen opetusta kokonaisuudessaan kehitetään Rovaniemellä hyvää vauhtia. Kuluvan lukuvuoden aikana saamen kielen opetusta on annettu yhteensä 31 perusopetuksen oppilaalle ja yhdelle lukiolaiselle. Perusopetuksen oppilaat ovat yhteensä 11 eri koulusta ja opetusta annetaan ensimmäistä kertaa pohjoissaamen lisäksi myös inarinsaamessa. Opetusta on toteutettu lähiopetuksena ja etäopetuksena sekä niiden yhdistelmänä ryhmästä riippuen.  Saaren koulun kokemuksia A2-kielen etäopetuksesta on nyt hyödynnetty saamen kielen opetuksessa.

Pohjoissaamen kieltä opiskellaan kolmessa ryhmässä. Osa oppilaista saa opetuksen lähiopetuksena, osa osallistuu samoille oppitunneille virtuaalisesti. Etäyhteyksien kautta pohjoissaamen tuntiopettajina toimivat Tiia Saatio ja Sarita Kämäräinen. Vaaranlammen, Saaren ja Ounasrinteen koulujen oppilaat osallistuvat tunneille aina virtuaalisesti. Näin kaikki oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa – jokaisella on mahdollisuus itse kysyä opettajalta ja myöskin vastata muiden esittämiin kysymyksiin.  Rovaniemellä on huomattu, että saamen kielen lisäksi oppilaat oppivat käyttämään nettiä ja verkkoneuvotteluympäristöä, mikä on hyödyllinen taito tulevaisuudessa työelämääkin ajatellen.

Saamelaiskäräjät puolestaan on tuonut yhteistyöhön ajankohtaista tietoa rahoituksesta, opetuksen lainsäädännöllisestä asemasta ja myös omasta toiminnastaan, jolla pyritään kehittämään saamelaisopetusta kokonaisvaltaisesti koko maassa.  Rovaniemen perusopetusikäisten oppilaiden huoltajille keväällä 2011 lähetetty kirje valmisteltiin yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. Kirjeessa tiedusteltiin halukkuutta osallistua saamen kielen opetukseen.

Lähde: Rovaniemen koulupalvelukeskuksen lehdistötiedote 21.3.2012 (kirjoittajat: Risto Kuoksa, Ulla Aikio-Puoskari & Eeva-Liisa Rasmus)

Linkki Yle SamiRadion uutiseen.